×

Khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, đồng nghĩa với việc người dùng đã rõ các điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật

Thông tin bài đăng

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với thông tin người dùng tự đăng tải lên, khi người dùng đã đăng tin lên thì sẽ tự chịu trách nhiệm về thông tin mình đã đăng tải lên không gian mạng. Bài đăng sau khi được phê duyệt thì người dùng sẽ không thể chỉnh sửa, nếu vẫn muốn làm điều này, hãy liên hệ hỗ trợ viên của chúng tôi qua Messenger của trang.

Thông tin cá nhân nếu bạn có cung cấp

Chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan chức năng trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra theo yêu cầu của pháp luật.

Thời gian áp dụng

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động.